ІНФОРМАЦІЯ

Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас до публікації у збірнику «Науковий вісник Льотної академії Серія:  Економіка, менеджмент та право» – засновник Льотна академія НАУ (Кропивницький). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №24015-13855Р від 19.06.2019 р.
  У збірнику «Науковий вісник Льотної академії Серія:  Економіка, менеджмент та право» будуть публікуватись статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу, фінансів, банківської справи, обліку й аудиту, міжнародної економіки, права, правових відносин та аспектів господарської діяльності у правовій сфері.
  До публікації приймаються статті проблемного, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень які публікуються вперше, з таких тематичних розділів:

 1. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 3. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 4. Фінанси, гроші та кредит.
 5. Авіаційна промисловість: економіка, проблеми, перспективи, правове регулювання.
 6. Менеджмент та маркетинг.
 7. Туризм: економіка, правове регулювання, корпоративний бізнес, проблеми та перспективи.
 8. Право: актуальні загальнотеоретичні та галузеві правові питання, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід, авіаційна безпека.

Статті приймаються до 30 травня 2020 року.

Для участі у формуванні наукового журналу необхідно подати:

 1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до вимог (дивитись взірець оформлення статті), виконаний у редакторі MS Word.
 2. Файл із відомостями про автора (зразок подано нижче).
 3. Для авторів, які не мають наукового ступеня необхідна рецензія фахівця (кандидата або доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена стаття.
 4. Авторський реферат: авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; науковий ступінь, вчене звання, посаду; місце роботи або навчання; ідентифікатор автора ORCID, E-mail; назву статті; стислий зміст статті – Abstract, мінімальним обсягом 250 слів).
 5. Електронну копію платіжних документів. Вартість публікації наукової статті –30 грн сторінка. Обсяг статті – до 10 сторінок (понад вказаний обсяг оплата – 35 грн. за кожну додаткову сторінку), цифровий ідентифікатор DOI – 60 грн. (безкоштовно для працівників ЛА НАУ та членів редколегії. Друкований екземпляр збірника заздалегідь замовляється і коштує 100 грн.) Статті докторів наук публікуються в журналі безкоштовно – друкований екземпляр збірника не надається. Рукописи до наукового журналу приймаються: українською, російською, англійською. Перевага надається рукописам англійською мовою (знижка 50% від вартості публікації).

Реквізити оплати надсилаються разом з повідомленням про прийняття статті до друку.
Призначення платежу: за публікацію статті.

АНКЕТА АВТОРА:
Прізвище, ім’я та по батькові:
Наукова ступінь, вчене звання, посада, місце роботи:
Поштова адреса для отримання авторського примірника або номер відділення нової пошти:
E-mail:
Телефон:
Назва статті:
Кількість примірників журналу:
ORCID:
Тематична спрямованість:

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

  Усі матеріали, що надсилаються для публікації, проходять таємне рецензування. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики відповідно фаху статті.
  Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі повернення на доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
  Рішення про публікацію статті приймає редколегія.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються. Відхилені матеріали не рецензуються.

Контакти редакції:
Льотна академія Національного авіаційного університету
вул. Добровольського 1,
м. Кропивницький,
Україна,
25005

Е-mail: fmlanau2019@ukr.net
Телефон для довідок: (066) 290-59-46; (095) 388-99-47.