ІНФОРМАЦІЯ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Технічні вимоги:

 • Формат сторінки – А 4.
 • У тексті не допускаються порожні рядки, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг статті – до 10 друкованих сторінок.
 • Поля знизу та зверху – 20 мм, зліва – 30 мм,справа –15 мм.
 • Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.
 • Абзацний відступ – 1,25 см.
 • Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер і назву (слово «таблиця» та її порядковий номер вирівнюються по правому краю, назва друкується рядком нижче над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2 Класифікація видів капіталу).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом i нумеруються з правого боку.
 • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Не використовувати темний фон та дрібні шрифти для рисунків.
 • Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині. Рисунки і таблиці необхідно розміщувати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці; вони повинні бути компактними, мати назву; шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 pt. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більшим ширини сторінки. Усі таблиці і рисунки в тексті повинні містити заголовок, наскрізну нумерацію й опис джерела. Посилання на рисунки і таблиці розміщуються в тексті в круглих дужках.
 • Слово «таблиця» і її порядковий номер розміщується перед таблицею і вирівнюється по правому краю, на наступному рядку по центру – заголовок таблиці (напівжирний). Не допускаються подвійні рамки, відскановані таблиці. Під таблицею зазначається джерело даних і при потребі примітки.
 • Заголовок рисунка розміщується під графічним елементом (напівжирним) і вирівнюється по центру. Як і для таблиць, нижче вказується джерело даних. Рисунки, схеми, діаграми та інші графічні елементи створюються програмними засобами. Використання відсканованих графічних елементів не допускається.
 • При наборі слід вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”).
 • Посилання на джерела в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [З, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку використаних джерел, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.
 • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
 • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Якщо в огляді джерел або далі по тексту Ви посилаєтеся на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку використаних джерел після статті.
 • Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.
 • Математичні вирази (формули, рівняння, функції та ін.) у тексті оформлюються виключно в редакторі формул Математичні вирази слід нумерувати справа в круглих дужках, якщо далі в тексті на них є посилання. Під кожним математичним виразом повинні наводитися пояснення всіх змінних, вказаних у порядку їх появи.

2.  Структура статті:

 • Індекс УДК (зліва, великими літерами, шрифт – жирний).
 • Автор (вирівнювання по правому краю, вказується повне прізвище, ім’я, по батькові автора, шрифт – жирний).
 • Відомості про автора (авторів) по правому краю у називному відмінку, відомості про науковий ступінь та вчене звання (без скорочень), посада та місце роботи автора (повністю без абревіатур), електронна адреса..
 • Назва статті (по центру, великими літерами, шрифт – кегель 14, до десяти слів).
 • Анотація (українською мовою – до 100 слів із переважним застосуванням безособових конструкцій «обґрунтовано, запропоновано, виявлено, визначено» і т.д., курсивом з абзацу)
 • Ключові слова (мовою статті курсивом з абзацу, не менше восьми слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові слова не повинні повторювати назви статті.
 • Основний текст статті повинен бути із виділенням відповідних елементів:

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела).
Актуальність – визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
Мета та завдання статті.
Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Перелік використаних джерел подається після тексту статті:

під заголовком «Список використаних джерел» (для англомовних статей: References (in language original). Подаються джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (кегель 14, інтервал 1,5, мовою оригіналу). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015.

під заголовком «References» – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом (стандарт APA) [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках — англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI). Назви джерел (не менш як 10) у списку використаних джерел розміщуються в порядку посилання в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно.

 • Прізвище, імя, по батькові автора англійською мовою (вирівнювання – по лівому краю)
 • Посада і місце роботи англійською мовою
 • Назва статті англійською мовою (вирівнювання – по середині)

– Авторський реферат (структурована анотація (Abstract)) англійською мовою не менше 250 слів або 1 сторінка інтервалом 1 pt.

Із реферату до статті повинна бути зрозуміла її суть, актуальність і наукова новизна. Інформаційна відкритість анотації полегшить багатьом авторам включення їхніх статей в індекс-бази даних і підвищить рівень цитування автора.

Авторський реферат англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторський реферат українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського реферату англійською мовою, але англомовний реферат має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

ПІБ

Назва статті

 • Objective (мета дослідження)
 • Methods (методи дослідження)
 • Results (результати дослідження)
 • Scientific novelty (наукова новизна)
 • Practical significance (практична значущість)

Результати потрібно описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського реферату. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, “автор статті розглядає…”). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

Авторський реферат (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою. Якщо автор не в змозі підготувати Abstract, що відповідає викладеним вище вимогам, він може звернутися до редакції, яка за окрему плату виконає цю роботу.

 

Статті, які містять анотації з неякісним перекладом, не приймаються до публікації..

При написанні анотації слід врахувати наступні положення:

 • предмет, мета дослідження вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті;
 • результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують чинні теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення;
 • висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті;
 • відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації;
 • варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає…»). Історичні довідки, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться;
 • у тексті анотації варто вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних утворів;
 • скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.
 1. Ключові слова англійською мовою.

Стаття та реферат подаються в електронному вигляді ( на електронну пошту); має бути два файли, назви яких повинні містити прізвище першого автора (мовою оригіналу статті). Наприклад: перший файл – «стаття Коваленко А.В.», другий – «реферат Коваленко А.В.

Статтю, реферат, довідку про авторів і банківську квитанцію (або чек) про сплату організаційного внеску автори можуть відправити електронною поштою за адресою: fmlanau2019@ukr.net

Сподіваємося на плідну співпрацю!

Редакційна колегія збірника наукових праць

«Науковий вісник Льотної академії Серія: Економіка, менеджмент та право»